Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Wizytacje

LIST PASTERSKI KS. ABP JÓZEFA MICHALIKA
PO WIZYTACJI PARAFII 2007

Znalezione obrazy dla zapytania Obrazy abp MichalikAbp Józef Michalik
METROPOLITA PRZEMYSKI
L.dz. 889/151/2007

Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Jan Mazurek
Przemyśl

Czcigodny Księże Proboszczu,
Drodzy Bracia Kapłani,
Drogie Siostry,
Drodzy Parafianie

Razem z Wami, pragnę wyrazić Panu Bogu dziękczynienie za dar wzajemnej modlitwy i spotkania się w dniu 18 kwietnia 2007, podczas Wizytacji Kanonicznej w waszej Parafii. Wsłuchani w słowa Jezusa„Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród niech” (Mt 18,20), zgromadziliśmy się w Kościele Parafialnym jako wspólnota, a Jezus razem z Nami, aby powierzyć Ojcu Niebieskiemu wszystkie nasze codzienne sprawy. Podczas Mszy Świętej udzieliłem Sakramentu Bierzmowania młodym z parafii.

W obecnym roku Opatrzność Boża, powierzyła nam konkretne zadanie, aby każdy z nas mógł przypatrzyć się swojemu powołaniu. Do czego zostaliśmy powołani i jakie zadania zostały nam powierzone? Sam Jezus wybierając Dwunastu, powołując ich, wskazywał im niejednokrotnie, że ich misja wiąże się konkretnie ze służba i głoszeniem Słowa. Posyłając ich po Zmartwychwstaniu polecił: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Jezus nie zakończył swojej ziemskiej misji nakazem „pójścia i głoszenia jego Słowa”, ale przypomniał Apostołom, żeby „uczyli narody zachowywać wszystko to co On im powiedział, a On będzie z Nimi po wszystkie dni aż do skończenia świata” (por. Mt 28, 20). To zachowywanie i głoszenie słowa nie zostało zaniedbane, ani zagubione, gdyż głos Apostołów rozbrzmiewa także i dzisiaj poprzez tych wszystkich, których Pan wybrał i obdarzył szczególnym zaufaniem. Apostołem – w szerokim znaczeniu tego słowa – we współczesnym świecie jest każdy z nas, który poprzez sakrament chrztu został włączony w tę misje Kościoła, którego Głową jest sam Jezus Chrystus i zostaje posłany. Posłanym jest dziecko i człowiek młody, kobieta i mężczyzna, matka i ojciec, człowiek zdrowy i doświadczany cierpieniem, nauczyciel i uczeń, biskup i ksiądz, aby razem we wspólnocie zasłuchać się w słowo Mistrza z Nazaretu i uwielbiać Boga, „który jest Miłością (J 4,16).

Taką wspólnotą, która pozwała na odkrywanie, głoszenie i uwielbianie Boga – Miłości jest Parafia. To w niej każdy z ochrzczonych ma prawo i obowiązek włączenia się w ulepszanie i pogłębianie tej misji, która została mu powierzona, według stanu. Czy to w niedzielnej Eucharystii, czy w spotkaniach Akcji Katolickiej, Ksm-u, Grupie Caritas, Ministrantów, Scholi, Chórze, Grupie Żywego Różańca, itd.

Ostatni Papieże zauważali, że: „Parafia jest wspólnotą ochrzczonych, którzy wyrażają i potwierdzają swoją tożsamość przede wszystkim poprzez sprawowanie Ofiary eucharystycznej”. (Jan Paweł u. Ecclesia de Eucharystia nr 32) oraz „ Odnowa nie może wyniknąć z samych tylko, choćby i przydatnych, inicjatyw duszpasterskich, ale karmiąc się chlebem, wzrasta ona w katolickiej jedności, wierna nauczaniu Kościoła, uważnie rozpoznaje charyzmaty, które Pan wzbudza w Ludzie Bożym “. (Benedykt XVI, Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Laikatu).
Zachęcam więc całym sercem do tego, aby każdy z Was poprzez codzienne odkrywanie Jezusa w rodzinie, miejscu pracy czy parafii mógł spotykać się z nim osobiście w Sakramencie Eucharystii, karmiąc się Jego Ciałem.

Wskazania duszpasterskie i administracyjne
Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że parafia Świętej Trójcy jest jedyną specyficzną parafią, która korzysta w swym duszpasterskim posługiwaniu z Kościoła i części budynku oraz terenu, będącego własnością sióstr benedyktynek, co wymaga szczególnej życzliwości i wrażliwości z obydwu stron. Przez całe lata sprawy tych relacji układały się pomyślnie i ufam, iż pozostaną także na przyszłość. Dobra atmosfera i życzliwość ludzka jest bardzo potrzebna w tym względzie i siostrom i parafii, która nie małym trudem i nakładem troszczy się o konserwacje kościoła parafialnego. Korzyścią tej sytuacji jest także okoliczność, że siostry mają kontakt z żywym Kościołem, z ludźmi, których modlitwą i ofiarami codziennie wspierają. W ten sposób uczestniczą w żywych problemach współczesnego człowieka. Zwłaszcza, że pomaga im w tym prowadzony przez Siostry dom Rekolekcyjny oraz rozbudowane duszpasterstwo. Parafia wasza należy bowiem do dobrze pełniących swą rolę.

Zachęcam przeto Siostry wraz z Matką Ksienią do dalszej wyrozumiałej życzliwości wobec ludzi, korzystających z Kościoła i przejściowego terenu, a Kapłanów i Parafian zachęcam do dalszej życzliwości wobec Sióstr Zakonnych, które wrosły w nasz przemyski krajobraz. Wśród zaleceń duszpasterskich widzę dalszą troskę o pogłębianie życia religijnego wszystkich parafian. Zalecenie to ma szczególne znaczenie jeśli się uwzględni, że nie wszyscy parafianie uczestniczą w coniedzielnej Eucharystii. Ważną jest też sprawą wiązanie ludzi z parafią, co dokonuje się na różne sposoby. Jednym z nich jest konkretne zaangażowanie w inicjatywy gospodarcze oraz duszpasterskie prowadzone przez parafię. Zasługuje na podkreślenie, że w parafii pracuje 18 grup duszpasterskich. Zachęcam do zintensyfikowania tej pracy, która niewątpliwie przyniesie zbawienne owoce.

Na zakończenie całym sercem dziękuję Księdzu Proboszczowi za gorliwą, roztropnie i z konsekwencją prowadzoną prace duszpasterską, za dobrą atmosferę wśród Kapłanów, dzięki czemu wszyscy Księża wykazują potrzebną gorliwość. Wzorowe wprost jest współżycie i szacunek okazywany byłemu proboszczowi Księdzu Prałatowi Stanisławowi Zarychowi, który z niegasnącym zapałem promuje trzeźwość nie tylko w parafii ale i w całej Archidiecezji.
Młodzieży i wszystkim parafianom dziękuję za okazywana pomoc, życzliwość i zaangażowanie w sprawy Kościoła.
Wszystkim błogosławię na dalsze życie z wiary: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
+ Józef Michalik