Kim jesteśmy?

Anonimowi Jedzenioholicy są wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowieją z kompulsywnego objadania się.

Witamy wszystkich, którzy chcą zaprzestać jeść kompulsywnie.

Członkowie AJ nie płacą składek ani nie wnoszą opłat; finansujemy się poprzez własne dobrowolne datki, nie ubiegając się o dotacje z zewnątrz ani ich nie akceptując.

AJ nie jest związane z żadną publiczną ani prywatną instytucją, ruchem politycznym, ideologią ani doktryną religijną; nie zajmuje stanowiska wobec spraw spoza Wspólnoty.

Naszym celem jest powstrzymanie się od kompulsywnego jedzenia i kompulsywnych zachowań związanych z jedzeniem oraz niesienie posłania zdrowienia – poprzez program Dwunastu Kroków AJ – tym, którzy jeszcze cierpią.

Anonimowi Jedzenioholicy są wspólnotą osób – ze wszystkich środowisk społecznych i zawodowych – które spotykają się, by pomóc sobie rozwiązać wspólny problem: kompulsywne objadanie się. Jedynym warunkiem członkostwa w AJ jest chęć zaprzestania kompulsywnego jedzenia.

Jak powstało AJ?

W styczniu 1960 roku trzy osoby mieszkające w Kalifornii zaczęły się spotykać, by nawzajem pomagać sobie w rozwiązaniu problemów z jedzeniem. Wszyscy próbowali wcześniej, bez powodzenia, najróżniejszych innych sposobów. Program, który zastosowali – i który ma zastosowanie również dziś – jest spokrewniony z programem Anonimowych Alkoholików. Od tamtej pory AJ urosło w siłę; obecnie istnieją tysiące grup, a mityngi AJ odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach na całym świecie.

W jaki sposób członkowie AJ tracą wagę i utrzymują prawidłowy ciężar ciała?

Podstawą programu zdrowienia Anonimowych Jedzenioholików jest koncepcja abstynencji. Przyznajemy, że w przeszłości nie byliśmy w stanie kontrolować kompulsywnego objadania się i porzucamy przekonanie, że wszystko, czego potrzebujemy, by móc jeść normalnie to „odrobina silnej woli”. Pozwala nam to utrzymywać abstynencję od objadania się – tylko dziś, tylko tego jednego dnia. AJ oferuje nowo przybyłym wsparcie w radzeniu sobie zarówno z fizycznymi, jak i emocjonalnymi aspektami kompulsywnego objadania się. Akceptujemy każdy plan jedzenia, o ile jest uzasadniony z medycznego punktu widzenia.

Jak finansowane jest AJ?

AJ nie wymaga od swoich członków opłat ani składek. Jest samowystarczalne dzięki całkowicie dobrowolnym datkom. Wiele grup „puszcza koszyk”, by pokryć bieżące wydatki. AJ nie akceptuje dotacji z zewnątrz i nie ubiega się o nie.

Dlaczego AJ jest „anonimowe”?

Anonimowość sprawia, że w AJ zasady działania są zawsze ważniejsze od osobistych ambicji. Status społeczny i ekonomiczny członków nie ma tu znaczenia: wszyscy jesteśmy po prostu jedzenioholikami. Anonimowość na poziomie prasy, radia, telewizji i innych mediów pozwala nam mieć pewność, że nasza przynależność do Wspólnoty nie zostanie ujawniona.

Czy AJ jest organizacją religijną?

AJ nie stawia żadnych wymagań dotyczących religii, nie jest spokrewnione ani w jakikolwiek sposób związane z żadnym wyznaniem. Dwunastokrokowy program zdrowienia określany jest jako „duchowy”, ponieważ opiera się na wewnętrznej przemianie. Wśród członków AJ są wyznawcy różnych religii, jak również ateiści i agnostycy.

Dwanaście Kroków Anonimowych Jedzenioholików

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec jedzenia i że przestaliśmy kierować naszym życiem.

2. Uwierzyliśmy, ze Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Nadal prowadziliśmy obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym jedzenioholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Dwanaście Tradycji Anonimowych Jedznioholików

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Jedzenioholików.

2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy; nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3. Jedynym warunkiem przynależności do AJ jest pragnienie zaprzestania kompulsywnego jedzenia.

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AJ jako całości.

5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie jedzenioholikowii, który wciąż jeszcze cierpi.

6. Grupa AJ nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AJ żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa AJ powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność we wspólnocie AJ powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AJ

9. Anonimowi Jedzenioholicy nie powinni nigdy stać się organizacją, dopuszcza się jednak tworzenie służb i komitetów bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

10. Anonimowi Jedzenioholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AJ nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia, filmu, telewizji oraz wszelkich innych publicznych form komunikacji medialnej.

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Narzędzia zdrowienia

Plan jedzenia

Plan jedzenia pomaga nam utrzymywać abstynencję od kompulsywnego jedzenia (Patrz: broszura Godność wyboru). To narzędzie pozwala nam radzić sobie z fizyczną stroną naszej choroby i pomaga nam osiągnąć fizyczne wyzdrowienie.

Sponsorowanie

Prosimy sponsora o pomoc w realizowaniu programu zdrowienia na wszystkich trzech poziomach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Znajdź sponsora, który ma to, czego pragniesz dla siebie, i zapytaj tę osobę, w jaki sposób to osiąga.

Mityngi

Mityngi dają nam sposobność, byśmy mogli rozpoznać nasz wspólny problem, zastosować wspólne rozwiązanie – Dwanaście Kroków – oraz podzielić się darami, które otrzymaliśmy, pracując według programu. Poza tradycyjnymi mityngami AJ oferuje również mityngi telefoniczne i internetowe.

Telefonowanie

Wielu z nas codziennie dzwoni, wysyła wiadomości tekstowe lub e-maile do sponsorów i innych członków AJ. Kontakt telefoniczny lub przez internet może również być pomocny w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi, jakich możemy doświadczać.

Pisanie

Wyrażenie naszych myśli i uczuć w formie pisemnej, czy też opisanie trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, pomaga nam zrozumieć nasze zachowania i reakcje o wiele lepiej, niż byłoby to możliwe poprzez rozmyślanie lub rozmowę o nich.

Literatura

Czytamy książki i broszury zatwierdzone przez AJ, a także magazyn Lifeline. Codzienne czytanie naszej literatury wzmacnia zdrowienie i pomaga żyć zgodnie z zasadami programu Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji.

Plan działania

Plan działania to proces rozpoznawania i wdrażania możliwych do wykonania działań, które są konieczne, aby podtrzymać naszą osobistą abstynencję oraz emocjonalne, duchowe i fizyczne zdrowienie.

Anonimowość

Anonimowość jest narzędziem, które gwarantuje, że będziemy przedkładać zasady nad osobiste ambicje i daje nam prawo, byśmy to my sami, poszczególni członkowie AJ, decydowali, czy ujawnić naszą przynależność do Wspólnoty w społeczności, w której żyjemy. Anonimowość w kontekście prasy, radia, filmu, telewizji i innych mediów oznacza, że nigdy nie pokazujemy twarzy ani nie ujawniamy nazwiska, jeśli występujemy jako członkowie AJ. Wewnątrz Wspólnoty anonimowość oznacza, że czymkolwiek podzielimy się z innym anonimowym jedzenioholikiem, będzie to przyjęte z szacunkiem i zachowane w tajemnicy. To, co słyszymy na mityngach, powinno tam pozostać.

Służba

Służba, która pomaga dotrzeć do cierpiącego żarłoka, sprawia, że zmienia się jakość naszego własnego zdrowienia. Członkowie AJ mogą pełnić służbę, po prostu przychodząc na mityngi, ustawiając krzesła, rozkładając literaturę, rozmawiając z nowo przybyłymi. Na poziomie powyżej grupy można służyć jako przedstawiciel grupy, przewodniczący jednego z komitetów, delegat na Zgromadzenie Regionu lub na Konferencję Służb Światowych.

Spotkania Anonimowych Jedzenioholików odbywają się w każdy piątek o godz. 17. 00.

Close Menu